Spangereid skole
 
 
INFO. FRA SKOLEN TIL IKKE-SAMBOENDE FORESATTE

Foresatte med felles foreldreansvar:

I de tilfeller der foreldrene har felles foreldreansvar har begge foreldrene rett til den samme informasjon fra skolen om barnets skolegang. Dersom den av foreldrene som barnet ikke bor hos henvender seg til skolen og ber om informasjon, plikter skolen å imøtekomme dette. Skolen skal da holde vedkommende løpende orientert.

Foresatte som ikke har felles foreldreansvar:

Den som ikke har del i foreldreansvaret har også rett til opplysninger om barnet fra skolen. Skolen skal derimot ikke gi ut opplysninger til den som ikke har foreldreansvaret uten at denne ber om det. Det skal uansett ikke gis opplysninger hvis det kan være til skade for barnet. Hvis skolen ikke vil gi opplysninger om barnet, kan forelderen påklage dette til fylkesmannen. I helt spesielle tilfelle kan fylkesmannen bestemme at den som ikke har foreldreansvaret skal miste retten til å få opplysninger om barnet. Dette kan skje hvis opplysningsretten blir misbrukt av forelderen, eller for eksempel hvis foreldrene har meget store konflikter. 

Deltakelse på foreldremøter, utviklingssamtaler m. v.: 

Foreldre som har felles foreldreansvar har samme rett til å delta på utviklingssamtaler og foreldremøter. Foreldre som ikke har foreldreansvar, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på utviklingssamtaler eller foreldremøter. Den forelder som har foreldreretten må da gi sitt samtykke.

Forholdet til ny samboer/ektefelle:

Foreldrenes nye samboere/ektefeller har ingen formell foreldrerolle eller foreldreansvar overfor eleven. Som en følge av dette har vedkommende heller ikke noen automatisk rett til informasjon om eleven. Dette gjelder selv om vedkommende bor sammen med eleven og er en viktig omsorgsperson.

Lindesnes kommune:

Skolen kan ikke gi taushetsbelagt informasjon til vedkommende med mindre det foreligger samtykke fra en som har foreldreansvar.Har foreldrene delt foreldreansvar, må begge samtykke. Skolens taushetsplikt er begrenset til opplysninger om personlige forhold. Skolen er ikke avhengig av samtykkeerklæring for å kunne gi opplysninger av mer generell og praktisk karakter, slik som timeplan, læreplan, gymtøy med mer.

Vedlegg:
Last ned denne filen (SAMTYKKE skjema.doc)Samtykkeskjema[Her er skjemaet som skal benyttes for samtykke.]41 Kb
 
Logg inn
Spangereid skole Lindesnes kommune