Spangereid skole
 
 
Søknad om fri

Elever kan søke om permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.

Ved søknader om fri, skal søknadsskjema benyttes. Kontaktlærer kan innvilge fri inntil 1 dag,  eventuell innvilgelse utover 1 dag vedtas av rektor. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker av gangen.

Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller:

  1. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.
  2. Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Henvisning til Opplæringsloven § 2.11 første og andre ledd

Det er foreldrenes ansvar å sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Det oppfordres til søknad om fri utenom skoleferier og fridager i minst mulig grad.

(Lus må her ha med noe om skolens retningslinjer mht karakterer. En U-skole i Kr.sand skriver: NB! På grunn av karaktergrunnlag til standpunktkarakterene vil det knyttes særlige betingelser til evt. fri for elever i 10. klasse etter jul.)

Henvisning til søknadsskjema

Klagemulighet

Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2.  Dersom skolen avslår søknaden, kan det klages på vedtaket innen frist på tre uker fra mottatt vedtak jf. fvl. §§ 28 og 29.

En eventuell klage skal sendes til skolen.  Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder.

Henvisning til Forvaltningsloven § 2 og §§ 28 og 29.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Skjema, Søknad om skolefri, Lindesnes kommune.doc)Søknadsskjema[Her er søknadsskjemaet som skal benyttes når det søkes om fri. Det kan sendes digitalt til kontaktlærers e-post. ]59 Kb
 
Logg inn
Spangereid skole Lindesnes kommune